زمین هکتاری بزرگ زنجان

زمین هکتاری بزرگ زنجان

زمین هکتاری بزرگ زنجان

متراژزمین : 2400 هکتار

با سند تک برگ

قیمت : متری 1000 تومان

آدرس : استان زنجان